Ambulatorinių paslaugų atnaujinimo planas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO
VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE PLANAS

 1. Per 1 valandą galima priimti 1 (vieną) pacientą tiesioginiam kontaktui ir ne daugiau kaip 2 (du) pacientus nuotolinei konsultacijai.

1.1. Prieš tiesioginio kontakto konsultaciją, pacientas užpildo Paciento epidemiologinę anketą ir ją pasirašo.

 1. Infrastruktūros suskirstymas:

2.1. Poliklinikoje, adresu Taikos g. 11, Neringa (Nidoje):

2.1.1. 1 (vienas) kabinetas, skiriamas nuotolinei šeimos gydytojo konsultacijai (kab. Nr. 104) ir 1 (vienas) tiesioginio kontakto su pacientu šeimos gydytojo konsultacijoms (kab. Nr. 105);

2.1.2. 2 (du) kabinetai, skiriamas masažo paslaugoms teikti (tiesioginio kontakto) – Nr. 116, 117;

2.1.3. 2 (du) kabinetai, skiriami kineziterapijos paslaugoms teikti (tiesioginio kontakto) – Nr. 211, 214,

2.1.4. 2 (du) kabinetai, skiriami tiesioginei gydytojo-odontologo konsultacijai teikti
(kab. Nr. 203, 107) ir vienas nuotolinei gydytojo-odontologo konsultacijai teikti (kab. Nr. 220);

2.1.5. 3 (trys) kabinetai, skiriami invazinėms (kab. Nr. 113, 203, 210) ir 8 (aštuoni) kabinetai skiriami neinvazinėms procedūroms (kab. Nr. 104, 105, 107, 116, 117, 211, 214, 220).

2.2. Juodkrantės medicinos punkte, adresu Kalno g. 26-2, Neringa:

2.2.1. 1 (vienas) kabinetas, skiriamas nuotolinei šeimos gydytojo konsultacijai (šeimos gydytojo kabinetas) ir 1 (vienas) tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms;

2.2.2. 1 (vienas) kabinetas, skiriamas invazinėms ir 1 (vienas) kabinetas skiriamas neinvazinėms procedūroms (šeimos gydytojo kabinetas).

 1. Viešojoje įstaigoje Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) vadovaujamasi atskiru konsultacijų grafiku, kuriame nurodyta, kada vyksta tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos, kada – nuotolinės konsultacijos, nurodyti kabineto dezinfekcijos laikai po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2., priedas Nr. 3).

3.1. Įstaigoje vadovaujamasi ir yra atliekamos tiesioginio kontakto procedūros pagal sąrašą (priedas Nr. 4).

 1. Užtikrinimas kabinetų ir kitų Įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas/dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“), ir užtikrinama, kad kiekvienas kabinetas ar kita Įstaigos patalpa (ir juose esantys daiktai, įrenginiai, paviršiai) būtų valomi po kiekvieno paciento vizito.
 2. Visų patalpų išvalymas ir dezinfekcija užtikrinama kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Rekomendacijos nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams;
 3. Personalo darbo principai:

6.1. užtikrinama, kad ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPP) teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius:

6.1.1. šeimos gydytojas(-a) ir/ar slaugytojas (-a);

6.1.2. kineziterapeutas (-ė);

6.1.3. fizinės medicinos slaugytojas (-a);

6.1.4. radiologijos-laborantas (-ė);

6.1.5. gydytojas (-a) – odontologas (-ė);

6.2. darbuotojai naudoja asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede;

6.3. numatyti detalūs įstaigos ir personalo veiksmai, identifikavus COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) atvejį Įstaigoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Įstaigos vadovo įsakymais ir kitais teisės aktais dėl Covid-19 ligos (koronavirusinės infekcijos);

 1. Pacientų aptarnavimo ir ASPP teikimo principai:

7.1. prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;

7.2. registratūra per Išankstinę pacientų registravimo informacinę sistemą ar kitu elektroniniu būdu, ar telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP;

7.3. dėl šeimos gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą registruoja pats gydytojas arba slaugytojas.

 1. Pacientų srautų valdymo principai:

8.1. virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai atskiriami nuo šių simptomų neturinčių pacientų;

8.2. nuo virusinės infekcijos simptomų neturinčių pacientų atskiriami vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai;

8.3. kiekvienam srautui, nurodytam šio sprendimo 8.1. ir 8.2. papunkčiuose, priskiriamos atskiros priėmimo valandos;

8.4. užtikrinama, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje – prie kabineto durų laukia ne daugiau kaip 1 pacientas;

8.5. pacientams ASPP teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į Įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Įstaigą pacientai vienas nuo kito privalu laikytis saugaus 2 m atstumo;

8.6. Įstaigos viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo);

8.7. tiesioginio kontakto su pacientu ASPP tuo pačiu metu neteikiamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;

8.8. visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros atliekamos vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.

 1. Paslaugų atnaujinimo apimtis nustato Įstaigos vadovas. Rekomenduojama pirmame etape ASPP teikiama naudoti ne daugiau kaip 50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus, o 2 savaičių laikotarpiu nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos epidemiologinei situacijai šalyje neblogėjant – paslaugų apimtis gali didėti.
 2. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimo mastas Įstaigoje mažinamas ne mažiau kaip 50 proc., esant bent vienai iš šių sąlygų:

10.1. šalyje patvirtinta po 50 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų per dieną 3 dienas iš eilės;

10.2. šalyje patvirtinta 200 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų bent 1 dieną.

ŠEIMOS GYDYTOJO KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

 

Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų grafikas
8:40 Konsultacija
9:00 Dezinfekcija
9:40 Konsultacija
10:00 Dezinfekcija
10:40 Konsultacija
11:00 Dezinfekcija
11:40 Konsultacija
12:00 Dezinfekcija
12:40 Konsultacija
13:00 Dezinfekcija
13:40 Konsultacija
14:00 Dezinfekcija

 

Nuotolinių konsultacijų grafikas
8:00 Nuotolinė konsultacija
8:20 Nuotolinė konsultacija
9:00 Nuotolinė konsultacija
9:20 Nuotolinė konsultacija
10:00 Nuotolinė konsultacija
10:20 Nuotolinė konsultacija
11:00 Nuotolinė konsultacija
11:20 Nuotolinė konsultacija
12:00 Nuotolinė konsultacija
12:20 Nuotolinė konsultacija
13:00 Nuotolinė konsultacija
13:20 Nuotolinė konsultacija
14:00 Nuotolinė konsultacija
14:20 Nuotolinė konsultacija
14:40 Nuotolinė konsultacija

ODONTOLOGINIŲ KONSULTACIJŲ/PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų grafikas
8:20 Konsultacija/paslaugų teikimas
9:00 Dezinfekcija
9:40 Konsultacija/paslaugų teikimas
10:20 Dezinfekcija
11:00 Konsultacija/paslaugų teikimas
11:40 Dezinfekcija/
12:40 Konsultacija/paslaugų teikimas
13:20 Dezinfekcija
14:00 Konsultacija/paslaugų teikimas
14:40 Dezinfekcija
15:20 Konsultacija/paslaugų teikimas
16:00 Dezinfekcija

 

 Nuotolinių konsultacijų grafikas
8:00 Nuotolinė konsultacija
9:00 Nuotolinė konsultacija
9:20 Nuotolinė konsultacija
10:20 Nuotolinė konsultacija
10:40 Nuotolinė konsultacija
11:40 Nuotolinė konsultacija
13:20 Nuotolinė konsultacija
13:40 Nuotolinė konsultacija
14:40 Nuotolinė konsultacija
15:00 Nuotolinė konsultacija
16:00 Nuotolinė konsultacija
16:20 Nuotolinė konsultacija

REABILITACIJOS (KINEZITERAPIJOS, MASAŽO, HIDROTERAPIJOS, FIZIOTERAPIJA) PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

Tiesioginio kontakto su pacientu paslaugų teikimo grafikas
8:10 Paslauga
8:40 Dezinfekcija
9:10 Paslauga
9:40 Dezinfekcija
10:10 Paslauga
10:40 Dezinfekcija
11:10 Paslauga
11:40 Dezinfekcija
13:00 Paslauga
13:30 Dezinfekcija
14:00 Paslauga
14:30 Dezinfekcija
15:00 Paslauga
15:30 Dezinfekcija
16:00 Paslauga
16:30 Dezinfekcija

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ATLIEKAMŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Teikiamos šios konsultacijos, paslaugos ir procedūros, vadovaujantis viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro licencija Nr. 1226:

 1. Šeimos gydytojo paslaugos remiantis Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“;
 2. Slaugytojo paslaugos remiantis Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“;
 3. Gydytojo-odontologo paslaugos remiantis Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 „Gydytojas odontologas“;
 4. Kineziterapijos ir masažo paslaugos:
  • Darsonvalizacija;
  • Elektrostimuliavimas;
  • Ultragarso terapija;
  • UAD terapija;
  • Fonoforezė;
  • Magnetinio lauko terapija;
  • Masažinė lova su infraraudonaisiais spinduliais;
  • Perlinė gydomoji vonia;
  • Povandeninis masažas;
  • Parafino vonelė;
  • Limfodrenažas;
  • Masažas;
  • Mankšta (individuali/grupinė);
  • Šviesos terapija.
-