Dėl ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų medicininių pažymų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m, balandžio 22 d, įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo” informuojame, kad neteko galios šis punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo medicininę pažymą (forma Nr. 094/a).

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi prieigą tik prie profilaktinių vaiko sveikatos pažymėjimų (forma Nr. 027-1/a), o ligos pažymos į elektroninę vaikų sveikatos duomenų stebėsenos sistemą nėra vedamos. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gali taikyti papildomą mokestį už medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) spausdinimo paslaugos teikimą. Tėvai (globėjai) norėdami nemokamai peržiūrėti ar/ir atsispausdinti vaiko ligos pažymą, tai gali padaryti prisijungę prie portalo www.esveikata.lt.

Jūratė Grubliauskienė

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras

-